# 9_نکته_مهم_و_اصطلاح_رایج_و_شاید_خنده_دار_کامپیوتری